Bujinkan Themes 1988-2018

2018 - Muto Dori Continued 2017 - Muto Dori 2015 - Nagamaki 2014 – 神韻武導 Shin In Bu Dou / 神 SHIN, JIN god, deity; mind, soul / 韻 IN rhyme; elegance; tone / 武 BU, MU martial, military arts, chivalry. Bu or Mu refers to the warrior, Bushi or Musha / 導 DŌ leading, guiding. 2013 – Ken Engetsu no Kagami ("mirror of the fullmoon sword")/ Tachi Hôken ("divine treasure sword")— Ken, Tachi, and Katana/ Naginata and Yari 2012 – Jin Ryo Yo Go - Kaname, Sword and Rokushakubo, separately and with one in each hand 2011 – Kihon Happo 2010 – Rokkon Shoujou 2009 – 才能 魂 器 ”saino konki”/ Talent, Heart, Capacity / Talent, Soul, Capacity 2008 – Togakure-ryū Ninpō Taijutsu 2007 – Kukishin Ryu 2006 – Shinden Fudo Ryu 2005 – Gyokko-ryū Kosshi jutsu (Bo and Tachi) 2004 – Daishou Juutai jutsu (Roppo-Kuji-no Biken) 2003 – Juppo Sessho 2002 – Jutai jutsu (Takagi Yoshin Ryu) 2001 – Kosshi jutsu (Gyokko Ryu) 2000 – Koppo jutsu (Koto Ryu) 1999 – Kukishinden Ryu 1998 – Shinden Fudo Ryu 1997 – Jojutsu 1996 – Bokken…